Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. srpnu 2007

7. srpna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. srpna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 29 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 144,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 1,1 mld. EUR na 93,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 6 mld. EUR na 645 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 18,5 mld. EUR na 45,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 16,2 mld. EUR na 447,9 mld. EUR. Ve středu 1. srpna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 315,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 298 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,2 mld. EUR v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (na rozdíl od 1,6 mld. EUR uložených během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5,6 mld. EUR na 189,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 172 112 −29
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 146 149 2 903
2.1 Pohledávky za MMF 9 669 −64
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 136 480 2 967
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 502 −1 766
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 526 319
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 526 319
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 448 009 −17 658
5.1 Hlavní refinanční operace 297 999 −17 502
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 003 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −155
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 7 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 130 112
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 138 −1 108
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 148 0
9 Ostatní aktiva 245 409 −234
Aktiva celkem 1 195 123 −17 461
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 645 004 6 042
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 189 747 −7 057
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 189 635 −5 574
2.2 Vkladová facilita 112 −1 483
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 216 0
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 52 874 −18 162
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 45 085 −18 494
5.2 Ostatní závazky 7 789 332
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 853 155
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 236 −87
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 492 1 193
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 492 1 193
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 517 0
10 Ostatní pasiva 78 860 454
11 Účty přecenění 117 010 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 314 1
Pasiva celkem 1 195 123 −17 461