Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. avgusta 2007

7. avgust 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. avgusta 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 29 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 144,4 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 1,1 milijarde EUR na 93,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6 milijard EUR na 645 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 18,5 milijarde EUR na 45,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 16,2 milijarde EUR na 447,9 milijarde EUR. V sredo, 1. avgusta 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 315,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 298 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 1,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 5,6 milijarde EUR na 189,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 172.112 −29
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 146.149 2.903
2.1 Terjatve do MDS 9.669 −64
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 136.480 2.967
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.502 −1.766
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.526 319
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.526 319
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 448.009 −17.658
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 297.999 −17.502
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.003 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −155
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 7 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.130 112
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.138 −1.108
8 Dolg širše države v EUR 37.148 0
9 Druga sredstva 245.409 −234
Skupaj sredstva 1.195.123 −17.461
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 645.004 6.042
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 189.747 −7.057
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 189.635 −5.574
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 112 −1.483
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 216 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 52.874 −18.162
5.1 Širša država 45.085 −18.494
5.2 Druge obveznosti 7.789 332
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.853 155
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 236 −87
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 18.492 1.193
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 18.492 1.193
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.517 0
10 Druge obveznosti 78.860 454
11 Računi prevrednotenja 117.010 0
12 Kapital in rezerve 68.314 1
Skupaj obveznosti 1.195.123 −17.461
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije