Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. augustu 2007

7. augusta 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. augusta 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 29 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v podstate nezmenila a predstavuje 144,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) klesol o 1,1 mld. EUR na 93,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 6 mld. EUR na 645 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 18,5 mld. EUR na 45,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 16,2 mld. EUR na 447,9 mld. EUR. V stredu 1. augusta 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 315,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 298 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 1,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 5,6 mld. EUR na 189,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 172 112 −29
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 146 149 2 903
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 669 −64
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 136 480 2 967
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 502 −1 766
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 526 319
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 526 319
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 448 009 −17 658
5.1 Hlavné refinančné obchody 297 999 −17 502
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 003 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −155
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 7 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 130 112
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 138 −1 108
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 148 0
9 Ostatné aktíva 245 409 −234
Úhrn aktív 1 195 123 −17 461
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 645 004 6 042
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 189 747 −7 057
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 189 635 −5 574
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 112 −1 483
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 216 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 52 874 −18 162
5.1 Verejná správa 45 085 −18 494
5.2 Ostatné záväzky 7 789 332
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 853 155
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 236 −87
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 492 1 193
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 492 1 193
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 517 0
10 Ostatné pasíva 78 860 454
11 Účty precenenia 117 010 0
12 Kapitál a rezervy 68 314 1
Úhrn pasív 1 195 123 −17 461