Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 maj 2007

15 maj 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 maj 2007 motsvarade minskningen på 22 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 145,5 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 93,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 623,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,9 miljarder EUR till 40 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 3,7 miljarder EUR till 426 miljarder EUR. Onsdagen den 9 maj 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 279,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 276 miljarder EUR.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (som föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,9 miljarder EUR till 185,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 180.495 −22
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.421 1.009
2.1 Fordringar på IMF 9.567 −47
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 132.854 1.056
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.002 −345
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.996 −90
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.996 −90
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 426.145 −3.562
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 276.001 −3.498
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 149.999 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 145 −64
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.120 155
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 93.454 388
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.656 −1.001
9 Övriga tillgångar 229.956 2.358
Summa tillgångar 1.164.245 −1.110
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 623.066 −893
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 186.085 4.039
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 185.937 3.943
2.2 Inlåningsfacilitet 148 96
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 130 5
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 49.302 −6.511
5.1 Offentliga sektorn 39.979 −6.862
5.2 Övriga skulder 9.323 351
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 19.484 −1
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 160 −2
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.151 541
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.151 541
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 70.439 1.711
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.329 1
Summa skulder 1.164.245 −1.110
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media