Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. máju 2007

15. mája 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. mája 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 22 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,1 mld. EUR na 145,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 93,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,9 mld. EUR na 623,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 6,9 mld. EUR na 40 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 3,7 mld. EUR na 426 mld. EUR. V stredu 9. mája 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 279,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 276 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (rovnako ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 3,9 mld. EUR na 185,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 180 495 −22
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 421 1 009
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 567 −47
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 132 854 1 056
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 002 −345
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 996 −90
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 996 −90
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 426 145 −3 562
5.1 Hlavné refinančné obchody 276 001 −3 498
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 149 999 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 145 −64
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 120 155
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 93 454 388
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 656 −1 001
9 Ostatné aktíva 229 956 2 358
Úhrn aktív 1 164 245 −1 110
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 623 066 −893
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 186 085 4 039
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 185 937 3 943
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 148 96
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 130 5
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 49 302 −6 511
5.1 Verejná správa 39 979 −6 862
5.2 Ostatné záväzky 9 323 351
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 484 −1
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 160 −2
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 151 541
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 151 541
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 70 439 1 711
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 329 1
Úhrn pasív 1 164 245 −1 110

Kontakt pre médiá