Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 mei 2007

15 mei 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 11 mei 2007 was de daling van EUR 22 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 145,5 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 93,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 623,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 6,9 miljard naar EUR 40 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 3,7 miljard naar EUR 426 miljard. Op woensdag 9 mei 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 279,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 276 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) bedroeg EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard was (als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,9 miljard naar EUR 185,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 180.495 −22
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.421 1.009
2.1 Vorderingen op het IMF 9.567 −47
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 132.854 1.056
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.002 −345
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.996 −90
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.996 −90
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 426.145 −3.562
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 276.001 −3.498
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 149.999 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 145 −64
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.120 155
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.454 388
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.656 −1.001
9 Overige activa 229.956 2.358
Totaal activa 1.164.245 −1.110
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 623.066 −893
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 186.085 4.039
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 185.937 3.943
2.2 Depositofaciliteit 148 96
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 130 5
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 49.302 −6.511
5.1 Overheid 39.979 −6.862
5.2 Overige verplichtingen 9.323 351
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.484 −1
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160 −2
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.151 541
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.151 541
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 70.439 1.711
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.329 1
Totaal passiva 1.164.245 −1.110

Contactpersonen voor de media