Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 maja 2007 r.

15 maja 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 11 maja 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 22 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 145,5 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 93,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,9 mld euro do poziomu 623,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) spadły o 6,9 mld euro do poziomu 40 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 3,7 mld euro do poziomu 426 mld euro. W środę, 9 maja 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 279,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 276 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (tyle samo co w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 3,9 mld euro do poziomu 185,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 180.495 −22
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.421 1.009
2.1 Należności od MFW 9.567 −47
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 132.854 1.056
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.002 −345
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.996 −90
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.996 −90
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 426.145 −3.562
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 276.001 −3.498
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 149.999 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 145 −64
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.120 155
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 93.454 388
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.656 −1.001
9 Pozostałe aktywa 229.956 2.358
Aktywa razem 1.164.245 −1.110
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 623.066 −893
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 186.085 4.039
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 185.937 3.943
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 148 96
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 130 5
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 49.302 −6.511
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 39.979 −6.862
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.323 351
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 19.484 −1
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 160 −2
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.151 541
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.151 541
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 70.439 1.711
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.329 1
Pasywa razem 1.164.245 −1.110

Kontakt z mediami