Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. květnu 2007

15. května 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. května 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 22 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 145,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 93,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,9 mld. EUR na 623,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 6,9 mld. EUR na 40 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 3,7 mld. EUR na 426 mld. EUR. Ve středu 9. května 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 279,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 276 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne to byly 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (stejně jako během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,9 mld. EUR na 185,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 180 495 −22
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 421 1 009
2.1 Pohledávky za MMF 9 567 −47
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 132 854 1 056
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 002 −345
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 996 −90
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 996 −90
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 426 145 −3 562
5.1 Hlavní refinanční operace 276 001 −3 498
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 149 999 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 145 −64
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 120 155
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 93 454 388
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 656 −1 001
9 Ostatní aktiva 229 956 2 358
Aktiva celkem 1 164 245 −1 110
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 623 066 −893
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 186 085 4 039
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 185 937 3 943
2.2 Vkladová facilita 148 96
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 130 5
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 49 302 −6 511
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 39 979 −6 862
5.2 Ostatní závazky 9 323 351
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 19 484 −1
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 160 −2
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 151 541
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 151 541
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 70 439 1 711
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 329 1
Pasiva celkem 1 164 245 −1 110

Kontakty pro média