Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. maj 2007

15. maj 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. maj 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 22 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 145,5 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,4 mia. euro til 93,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,9 mia. euro til 623,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 6,9 mia. euro til 40 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 3,7 mia. euro til 426 mia. euro. Onsdag den 9. maj 2007 udløb en primær markedsoperation på 279,5 mia. euro, og en ny på 276 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (det samme som i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,9 mia. euro til 185,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 180.495 −22
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.421 1.009
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.567 −47
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 132.854 1.056
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.002 −345
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.996 −90
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.996 −90
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 426.145 −3.562
5.1 Primære markedsoperationer 276.001 −3.498
5.2 Langfristede markedsoperationer 149.999 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 145 −64
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.120 155
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 93.454 388
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.656 −1.001
9 Andre aktiver 229.956 2.358
Aktiver i alt 1.164.245 −1.110
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 623.066 −893
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 186.085 4.039
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 185.937 3.943
2.2 Indlånsfacilitet 148 96
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 130 5
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 49.302 −6.511
5.1 Offentlig forvaltning og service 39.979 −6.862
5.2 Andre forpligtelser 9.323 351
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 19.484 −1
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 160 −2
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.151 541
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.151 541
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 70.439 1.711
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.329 1
Passiver i alt 1.164.245 −1.110

Medie- og pressehenvendelser