Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. gegužės 11 d.

2007 m. gegužės 15 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. gegužės 11 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 22 mln. eurų dėl vieno Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 145,5 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 93,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 623,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 40 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,7 mlrd. eurų – iki 426 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. gegužės 9 d., baigėsi 279,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 276 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,9 mlrd. eurų – iki 185,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 180 495 −22
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 142 421 1 009
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 567 −47
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 132 854 1 056
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 002 −345
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 996 −90
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 996 −90
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 426 145 −3 562
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 276 001 −3 498
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 149 999 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 145 −64
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 120 155
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 93 454 388
8 Valdžios skola eurais 37 656 −1 001
9 Kitas turtas 229 956 2 358
Visas turtas 1 164 245 −1 110
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 623 066 −893
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 186 085 4 039
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 185 937 3 943
2.2 Indėlių galimybė 148 96
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 130 5
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 49 302 −6 511
5.1 Valdžiai 39 979 −6 862
5.2 Kiti įsipareigojimai 9 323 351
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 19 484 −1
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 −2
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 151 541
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 151 541
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 70 439 1 711
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 329 1
Visi įsipareigojimai 1 164 245 −1 110

Kontaktai žiniasklaidai