Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 11 май 2007 г.

15 май 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 22 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 11 май 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. EUR до 145,5 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от Еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. EUR до 93,5 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 0,9 млрд. EUR до 623,1 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 6,9 млрд. EUR до 40 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 3,7 млрд. EUR до 426 млрд. EUR. На 9 май 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 279,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 276 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. EUR (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. EUR (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 3,9 млрд. EUR до 185,9 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 180 495 −22
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 421 1 009
2.1 Вземания от МВФ 9 567 −47
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 132 854 1 056
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 002 −345
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 996 −90
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 996 −90
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 426 145 −3 562
5.1 Основни операции по рефинансиране 276 001 −3 498
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 149 999 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 145 −64
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 120 155
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 93 454 388
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 656 −1 001
9 Други активи 229 956 2 358
Общо активи 1 164 245 −1 110
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 623 066 −893
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 186 085 4 039
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 185 937 3 943
2.2 Депозитно улеснение 148 96
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 130 5
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 49 302 −6 511
5.1 Сектор „Държавно управление“ 39 979 −6 862
5.2 Други задължения 9 323 351
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 19 484 −1
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 160 −2
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 151 541
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 151 541
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 70 439 1 711
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 329 1
Общо пасиви 1 164 245 −1 110

Данни за контакт за медиите