Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema 
na dan 11. maja 2007

15. maj 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. maja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 22 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 145,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 93,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 623,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,9 milijarde EUR na 40 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 3,7 milijarde EUR na 426 milijard EUR. V sredo, 9. maja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 279,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 276 milijard EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 0,1 milijarde EUR (enako kot prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 3,9 milijarde EUR na 185,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 180.495 −22
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.421 1.009
2.1 Terjatve do MDS 9.567 −47
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 132.854 1.056
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.002 −345
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.996 −90
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.996 −90
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 426.145 −3.562
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 276.001 −3.498
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 149.999 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 145 −64
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.120 155
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 93.454 388
8 Dolg širše države v EUR 37.656 −1.001
9 Druga sredstva 229.956 2.358
Skupaj sredstva 1.164.245 −1.110
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 623.066 −893
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 186.085 4.039
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 185.937 3.943
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 148 96
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 130 5
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 49.302 −6.511
5.1 Širša država 39.979 −6.862
5.2 Druge obveznosti 9.323 351
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 19.484 −1
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 160 −2
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.151 541
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.151 541
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 70.439 1.711
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.329 1
Skupaj obveznosti 1.164.245 −1.110

Stiki za medije