Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 11. maijā

2007. gada 15. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 11. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 22 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 145.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 93.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 623.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.9 mljrd. euro (līdz 40 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 426 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 9. maijā galvenajai refinansēšanas operācijai 279.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 276 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 3.9 mljrd. euro (līdz 185.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 180,495 −22
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,421 1,009
2.1 SVF debitoru parādi 9,567 −47
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 132,854 1,056
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,002 −345
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,996 −90
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,996 −90
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 426,145 −3,562
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 276,001 −3,498
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 149,999 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 145 −64
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,120 155
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 93,454 388
8 Valdības parāds euro 37,656 −1,001
9 Pārējie aktīvi 229,956 2,358
Kopā aktīvi 1,164,245 −1,110
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 623,066 −893
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 186,085 4,039
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 185,937 3,943
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 148 96
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 130 5
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 49,302 −6,511
5.1 Saistības pret valdību 39,979 −6,862
5.2 Pārējās saistības 9,323 351
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,484 −1
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 160 −2
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,151 541
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,151 541
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 70,439 1,711
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,329 1
Kopā pasīvi 1,164,245 −1,110

Kontaktinformācija presei