Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 mars 2007

27 mars 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 mars 2007 motsvarade minskningen på 189 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 145,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 88,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 608,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 16,2 miljarder EUR till 53,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 10,5 miljarder EUR till 421,6 miljarder EUR. Onsdagen den 21 mars 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 271,5 miljarder EUR och ersattes av en ny på 282 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 3,4 miljarder EUR till 178,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 175.996 −189
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 141.721 1.477
2.1 Fordringar på IMF 9.859 −35
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.862 1.512
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.904 162
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.945 450
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.945 450
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 421.999 10.496
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 281.999 10.498
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 140.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −1
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.376 894
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 88.095 432
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.317 0
9 Övriga tillgångar 222.303 −1.063
Summa tillgångar 1.142.656 12.659
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 608.308 −884
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 178.813 −3.412
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 178.447 −3.422
2.2 Inlåningsfacilitet 47 14
2.3 Inlåning med fast löptid 318 −5
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 114 3
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 62.004 16.303
5.1 Offentliga sektorn 53.435 16.239
5.2 Övriga skulder 8.569 64
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.349 204
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 157 1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.233 1.334
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.233 1.334
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 66.920 −801
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 67.157 −89
Summa skulder 1.142.656 12.659

Kontakt för media