Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 marca 2007 r.

27 marca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 23 marca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 189 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,3 mld euro do poziomu 145,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 88,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,9 mld euro do poziomu 608,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 16,2 mld euro do poziomu 53,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 10,5 mld euro do poziomu 421,6 mld euro. W środę, 21 marca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 271,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 282 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i  depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 3,4 mld euro do poziomu 178,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 175.996 −189
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 141.721 1.477
2.1 Należności od MFW 9.859 −35
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.862 1.512
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.904 162
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.945 450
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.945 450
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 421.999 10.496
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 281.999 10.498
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 140.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −1
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.376 894
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 88.095 432
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.317 0
9 Pozostałe aktywa 222.303 −1.063
Aktywa razem 1.142.656 12.659
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 608.308 −884
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 178.813 −3.412
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 178.447 −3.422
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 47 14
2.3 Depozyty terminowe 318 −5
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 114 3
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 62.004 16.303
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 53.435 16.239
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.569 64
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.349 204
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 157 1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 13.233 1.334
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 13.233 1.334
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 66.920 −801
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 67.157 −89
Pasywa razem 1.142.656 12.659

Kontakt z mediami