Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. märts 2007

27. märts 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

23. märtsil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 189 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 145,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 88,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,9 miljardi euro võrra 608,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 16,2 miljardi euro võrra 53,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10,5 miljardi euro võrra 421,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. märtsil 2005 möödus 271,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 282 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,4 miljardi euro võrra 178,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 175 996 −189
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 141 721 1 477
2.1 Nõuded RVFle 9 859 −35
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 862 1 512
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 22 904 162
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 945 450
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 945 450
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 421 999 10 496
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 281 999 10 498
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 140 000 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −1
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 376 894
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 88 095 432
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 317 0
9 Muud varad 222 303 −1 063
Varad kokku 1 142 656 12 659
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 608 308 −884
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 178 813 −3 412
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 178 447 −3 422
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 47 14
2.3 Tähtajalised hoiused 318 −5
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 1
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 114 3
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 62 004 16 303
5.1 Valitsussektor 53 435 16 239
5.2 Muud kohustused 8 569 64
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 349 204
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 157 1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 233 1 334
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 233 1 334
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 66 920 −801
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 67 157 −89
Kohustused kokku 1 142 656 12 659

Kontaktandmed