Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. březnu 2007

27. března 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. března 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 189 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,3 mld. EUR na 145,6 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 88,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,9 mld. EUR na 608,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 16,2 mld. EUR na 53,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 10,5 mld. EUR na 421,6 mld. EUR. Ve středu 21. března 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 271,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 282 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly obdobně jako během předchozího týdne prakticky nevyužity.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 3,4 mld. EUR na 178,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 175 996 −189
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 141 721 1 477
2.1 Pohledávky za MMF 9 859 −35
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 862 1 512
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 904 162
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 945 450
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 945 450
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 421 999 10 496
5.1 Hlavní refinanční operace 281 999 10 498
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 140 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −1
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 376 894
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 88 095 432
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 317 0
9 Ostatní aktiva 222 303 −1 063
Aktiva celkem 1 142 656 12 659
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 608 308 −884
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 178 813 −3 412
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 178 447 −3 422
2.2 Vkladová facilita 47 14
2.3 Termínované vklady 318 −5
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 114 3
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 62 004 16 303
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 53 435 16 239
5.2 Ostatní závazky 8 569 64
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 349 204
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 157 1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 233 1 334
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 233 1 334
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 66 920 −801
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 67 157 −89
Pasiva celkem 1 142 656 12 659

Kontakty pro média