Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 23. martā

2007. gada 27. martā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 23. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 189 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 145.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 88.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 608.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 16.2 mljrd. euro (līdz 53.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 10.5 mljrd. euro (līdz 421.6 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 21. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 271.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 282 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.4 mljrd. euro (līdz 178.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 175,996 −189
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 141,721 1,477
2.1 SVF debitoru parādi 9,859 −35
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,862 1,512
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,904 162
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,945 450
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,945 450
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 421,999 10,496
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 281,999 10,498
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 140,000 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −1
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,376 894
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 88,095 432
8 Valdības parāds euro 39,317 0
9 Pārējie aktīvi 222,303 −1,063
Kopā aktīvi 1,142,656 12,659
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 608,308 −884
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 178,813 −3,412
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 178,447 −3,422
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 47 14
2.3 Termiņnoguldījumi 318 −5
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 114 3
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 62,004 16,303
5.1 Saistības pret valdību 53,435 16,239
5.2 Pārējās saistības 8,569 64
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,349 204
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 157 1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,233 1,334
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,233 1,334
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 66,920 −801
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 67,157 −89
Kopā pasīvi 1,142,656 12,659

Kontaktinformācija presei