Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema 
na dan 23. marca 2007

27. marec 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. marca 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 189 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,3 milijarde EUR na 145,6 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,4 milijarde EUR na 88,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 608,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 16,2 milijarde EUR na 53,4 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 10,5 milijarde EUR na 421,6 milijarde EUR. V sredo, 21. marca 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 271,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 282 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) sta bili skoraj enaki nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 3,4 milijarde EUR na 178,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 175.996 −189
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 141.721 1.477
2.1 Terjatve do MDS 9.859 −35
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.862 1.512
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.904 162
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.945 450
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.945 450
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 421.999 10.496
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 281.999 10.498
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 140.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −1
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −1
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.376 894
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 88.095 432
8 Dolg širše države v EUR 39.317 0
9 Druga sredstva 222.303 −1.063
Skupaj sredstva 1.142.656 12.659
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 608.308 −884
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 178.813 −3.412
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 178.447 −3.422
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 47 14
2.3 Vezane vloge 318 −5
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 114 3
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 62.004 16.303
5.1 Širša država 53.435 16.239
5.2 Druge obveznosti 8.569 64
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.349 204
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 157 1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.233 1.334
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.233 1.334
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 66.920 −801
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 67.157 −89
Skupaj obveznosti 1.142.656 12.659

Stiki za medije