Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. marcu 2007

27. marca 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. marca 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 189 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,3 mld. EUR na 145,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,4 mld. EUR na 88,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,9 mld. EUR na 608,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 16,2 mld. EUR na 53,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 10,5 mld. EUR na 421,6 mld. EUR. V stredu 21. marca 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 271,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 282 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol podobne ako v predchádzajúcom týždni takmer nulový.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 3,4 mld. EUR na 178,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 175 996 −189
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 141 721 1 477
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 859 −35
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 862 1 512
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 904 162
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 945 450
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 945 450
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 421 999 10 496
5.1 Hlavné refinančné obchody 281 999 10 498
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 140 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −1
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −1
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 376 894
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 88 095 432
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 317 0
9 Ostatné aktíva 222 303 −1 063
Úhrn aktív 1 142 656 12 659
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 608 308 −884
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 178 813 −3 412
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 178 447 −3 422
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 47 14
2.3 Termínované vklady 318 −5
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 114 3
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 62 004 16 303
5.1 Verejná správa 53 435 16 239
5.2 Ostatné záväzky 8 569 64
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 349 204
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 157 1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 233 1 334
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 233 1 334
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 66 920 −801
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 67 157 −89
Úhrn pasív 1 142 656 12 659

Kontakt pre médiá