Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. marts 2007

27. marts 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. marts 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 189 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,3 mia. euro til 145,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,4 mia. euro til 88,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,9 mia. euro til 608,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 16,2 mia. euro til 53,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 10,5 mia. euro til 421,6 mia. euro. Onsdag den 21. marts 2007 udløb en primær markedsoperation på 271,5 mia. euro, og en ny på 282 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 3,4 mia. euro til 178,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 175.996 −189
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 141.721 1.477
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.859 −35
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.862 1.512
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.904 162
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.945 450
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.945 450
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 421.999 10.496
5.1 Primære markedsoperationer 281.999 10.498
5.2 Langfristede markedsoperationer 140.000 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −1
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.376 894
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 88.095 432
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.317 0
9 Andre aktiver 222.303 −1.063
Aktiver i alt 1.142.656 12.659
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 608.308 −884
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 178.813 −3.412
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 178.447 −3.422
2.2 Indlånsfacilitet 47 14
2.3 Indskud med fast løbetid 318 −5
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 114 3
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 62.004 16.303
5.1 Offentlig forvaltning og service 53.435 16.239
5.2 Andre forpligtelser 8.569 64
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.349 204
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 157 1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.233 1.334
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.233 1.334
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 66.920 −801
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 67.157 −89
Passiver i alt 1.142.656 12.659

Medie- og pressehenvendelser