Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 23 март 2007 г.

27 март 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 189 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 23 март 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) отбелязва увеличение с 0.3 млрд. EUR до 145.6 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от Еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0.4 млрд. EUR до 88.1 млрд. EUR. Банкнотите в обръщение (т. I от пасивите) намаляват с 0.9 млрд. EUR до 608.3 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.I от пасивите) отбелязват увеличение с 16.2 млрд. EUR до 53.4 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 10.5 млрд. EUR до 421.6 млрд. EUR. На 21 март 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 271.5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 282 млрд. EUR.

Използваните пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) и депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) са с почти нулева стойност, което е приблизително същата стойност като през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 3.4 млрд. EUR до 178.4 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 175 996 −189
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 141 721 1 477
2.1 Вземания от МВФ 9 859 −35
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 862 1 512
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 904 162
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 945 450
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 945 450
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 421 999 10 496
5.1 Основни операции по рефинансиране 281 999 10 498
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 140 000 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 0 −1
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 376 894
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 88 095 432
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 317 0
9 Други активи 222 303 −1 063
Общо активи 1 142 656 12 659
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 608 308 −884
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 178 813 −3 412
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 178 447 −3 422
2.2 Депозитно улеснение 47 14
2.3 Срочни депозити 318 −5
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 1
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 114 3
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 62 004 16 303
5.1 Сектор „Държавно управление“ 53 435 16 239
5.2 Други задължения 8 569 64
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 349 204
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 157 1
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 233 1 334
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 233 1 334
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 66 920 −801
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 67 157 −89
Общо пасиви 1 142 656 12 659

Данни за контакт за медиите