Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. kovo 23 d.

2007 m. kovo 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. kovo 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 189 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 145,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 88,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,9 mlrd. eurų – iki 608,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 16,2 mlrd. eurų – iki 53,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,5 mlrd. eurų – iki 421,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. kovo 21 d., baigėsi 271,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 282 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis – beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 178,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 175 996 −189
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 141 721 1 477
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 859 −35
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 862 1 512
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 904 162
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 945 450
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 945 450
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 421 999 10 496
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 281 999 10 498
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 140 000 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 376 894
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 88 095 432
8 Valdžios skola eurais 39 317 0
9 Kitas turtas 222 303 −1 063
Visas turtas 1 142 656 12 659
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 608 308 −884
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 178 813 −3 412
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 178 447 −3 422
2.2 Indėlių galimybė 47 14
2.3 Terminuotieji indėliai 318 −5
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 114 3
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 62 004 16 303
5.1 Valdžiai 53 435 16 239
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 569 64
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 349 204
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 157 1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 233 1 334
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 233 1 334
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 66 920 −801
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 67 157 −89
Visi įsipareigojimai 1 142 656 12 659

Kontaktai žiniasklaidai