De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 maart 2007

27 maart 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 23 maart 2007 was de daling van EUR 189 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,3 miljard naar EUR 145,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,4 miljard naar EUR 88,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 608,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 16,2 miljard naar EUR 53,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 10,5 miljard naar EUR 421,6 miljard. Op woensdag 21 maart 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 271,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 282 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 3,4 miljard naar EUR 178,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 175.996 −189
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 141.721 1.477
2.1 Vorderingen op het IMF 9.859 −35
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.862 1.512
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.904 162
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.945 450
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.945 450
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 421.999 10.496
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 281.999 10.498
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 140.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −1
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −1
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.376 894
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 88.095 432
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.317 0
9 Overige activa 222.303 −1.063
Totaal activa 1.142.656 12.659
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 608.308 −884
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 178.813 −3.412
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 178.447 −3.422
2.2 Depositofaciliteit 47 14
2.3 Termijndeposito's 318 −5
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 114 3
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 62.004 16.303
5.1 Overheid 53.435 16.239
5.2 Overige verplichtingen 8.569 64
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.349 204
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 157 1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.233 1.334
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.233 1.334
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 66.920 −801
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 67.157 −89
Totaal passiva 1.142.656 12.659

Contactpersonen voor de media