Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 februari 2007

20 februari 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 16 februari 2007 motsvarade minskningen på 90 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 145,3 miljarder EUR som resultat av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 84,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 605,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 38,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 7,1 miljarder EUR till 415,5 miljarder EUR. Onsdagen den 14 februari 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 279,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 286,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll, ungefär som föregående vecka.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 9,2 miljarder EUR till 181,9 miljarder EUR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.521 −90
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 144.404 246
2.1 Fordringar på IMF 10.005 −38
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 134.399 284
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 21.990 −946
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.615 2.185
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.615 2.185
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 416.500 6.995
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 286.499 6.999
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 130.001 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −4
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.569 54
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 84.880 1.497
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.311 0
9 Övriga tillgångar 223.300 −2.047
Summa tillgångar 1.135.090 7.894
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 605.338 −680
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 182.916 9.133
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 181.916 9.245
2.2 Inlåningsfacilitet 23 −11
2.3 Inlåning med fast löptid 974 −103
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 137 21
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 46.874 563
5.1 Offentliga sektorn 38.360 613
5.2 Övriga skulder 8.514 −50
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 17.587 412
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 160 0
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.294 −1.195
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.294 −1.195
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 72.116 −503
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 67.067 143
Summa skulder 1.135.090 7.894

Kontakt för media