Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. februar 2007

20. februar 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. februar 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 90 mio. euro. Faldet afspejlede to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,5 mia. euro til 145,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,5 mia. euro til 84,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 605,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 0,6 mia. euro til 38,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 7,1 mia. euro til 415,5 mia. euro. Onsdag den 14. februar 2007 udløb en primær markedsoperation på 279,5 mia. euro, og en ny på 286,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,2 mia. euro til 181,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.521 −90
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 144.404 246
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.005 −38
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 134.399 284
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 21.990 −946
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.615 2.185
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.615 2.185
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 416.500 6.995
5.1 Primære markedsoperationer 286.499 6.999
5.2 Langfristede markedsoperationer 130.001 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −4
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.569 54
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 84.880 1.497
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.311 0
9 Andre aktiver 223.300 −2.047
Aktiver i alt 1.135.090 7.894
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 605.338 −680
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 182.916 9.133
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 181.916 9.245
2.2 Indlånsfacilitet 23 −11
2.3 Indskud med fast løbetid 974 −103
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 137 21
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 46.874 563
5.1 Offentlig forvaltning og service 38.360 613
5.2 Andre forpligtelser 8.514 −50
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 17.587 412
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 160 0
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.294 −1.195
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.294 −1.195
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 72.116 −503
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 67.067 143
Passiver i alt 1.135.090 7.894

Medie- og pressehenvendelser