Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 lutego 2007 r.

20 lutego 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 16 lutego 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 90 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,5 mld euro do poziomu 145,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,5 mld euro do poziomu 84,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld euro do poziomu 605,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 38,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 7,1 mld euro do poziomu 415,5 mld euro. W środę, 14 lutego 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 279,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 286,5 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i  depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru, podobnie jak w poprzednim tygodniu.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 9,2 mld euro do poziomu 181,9 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.521 −90
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 144.404 246
2.1 Należności od MFW 10.005 −38
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 134.399 284
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 21.990 −946
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.615 2.185
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.615 2.185
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 416.500 6.995
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 286.499 6.999
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 130.001 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 0 −4
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 12.569 54
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 84.880 1.497
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.311 0
9 Pozostałe aktywa 223.300 −2.047
Aktywa razem 1.135.090 7.894
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 605.338 −680
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 182.916 9.133
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 181.916 9.245
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 23 −11
2.3 Depozyty terminowe 974 −103
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 137 21
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 46.874 563
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 38.360 613
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.514 −50
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 17.587 412
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 160 0
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 15.294 −1.195
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.294 −1.195
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 72.116 −503
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 67.067 143
Pasywa razem 1.135.090 7.894

Kontakt z mediami