Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. februarja 2007

20. februar 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. februarja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 90 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,5 milijarde EUR na 145,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,5 milijarde EUR na 84,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 605,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 0,6 milijarde EUR na 38,4 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 7,1 milijarde EUR na 415,5 milijarde EUR. V sredo, 14. februarja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 279,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 286,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) sta bili skoraj enaki nič, kar je približno enako kot prejšnji teden.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 9,2 milijarde EUR na 181,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.521 −90
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 144.404 246
2.1 Terjatve do MDS 10.005 −38
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 134.399 284
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 21.990 −946
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.615 2.185
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.615 2.185
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 416.500 6.995
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 286.499 6.999
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 130.001 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −4
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.569 54
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 84.880 1.497
8 Dolg širše države v EUR 39.311 0
9 Druga sredstva 223.300 −2.047
Skupaj sredstva 1.135.090 7.894
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 605.338 −680
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 182.916 9.133
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 181.916 9.245
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 23 −11
2.3 Vezane vloge 974 −103
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 137 21
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 46.874 563
5.1 Širša država 38.360 613
5.2 Druge obveznosti 8.514 −50
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 17.587 412
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 160 0
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.294 −1.195
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.294 −1.195
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 72.116 −503
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 67.067 143
Skupaj obveznosti 1.135.090 7.894

Stiki za medije