Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 16. februārī

2007. gada 20. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 16. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 90 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 145.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 84.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 605.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 38.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 7.1 mljrd. euro (līdz 415.5 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 14. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 279.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 286.5 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 9.2 mljrd. euro (līdz 181.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,521 −90
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144,404 246
2.1 SVF debitoru parādi 10,005 −38
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 134,399 284
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 21,990 −946
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,615 2,185
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,615 2,185
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 416,500 6,995
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 286,499 6,999
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 130,001 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −4
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12,569 54
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 84,880 1,497
8 Valdības parāds euro 39,311 0
9 Pārējie aktīvi 223,300 −2,047
Kopā aktīvi 1,135,090 7,894
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 605,338 −680
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 182,916 9,133
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 181,916 9,245
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 23 −11
2.3 Termiņnoguldījumi 974 −103
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 137 21
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 46,874 563
5.1 Saistības pret valdību 38,360 613
5.2 Pārējās saistības 8,514 −50
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,587 412
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 160 0
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,294 −1,195
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,294 −1,195
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 72,116 −503
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 67,067 143
Kopā pasīvi 1,135,090 7,894

Kontaktinformācija presei