Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 februari 2007

20 februari 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 16 februari 2007 was de daling van EUR 90 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,5 miljard naar EUR 145,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,5 miljard naar EUR 84,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 605,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 38,4 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 7,1 miljard naar EUR 415,5 miljard. Op woensdag 14 februari 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 279,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 286,5 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil, hetgeen ongeveer hetzelfde was als in de voorafgaande week.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 9,2 miljard naar EUR 181,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.521 −90
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.404 246
2.1 Vorderingen op het IMF 10.005 −38
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 134.399 284
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 21.990 −946
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.615 2.185
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.615 2.185
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 416.500 6.995
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 286.499 6.999
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 130.001 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −4
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.569 54
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.880 1.497
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.311 0
9 Overige activa 223.300 −2.047
Totaal activa 1.135.090 7.894
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 605.338 −680
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 182.916 9.133
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 181.916 9.245
2.2 Depositofaciliteit 23 −11
2.3 Termijndeposito's 974 −103
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 137 21
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 46.874 563
5.1 Overheid 38.360 613
5.2 Overige verplichtingen 8.514 −50
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.587 412
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 160 0
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.294 −1.195
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.294 −1.195
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 72.116 −503
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 67.067 143
Totaal passiva 1.135.090 7.894

Contactpersonen voor de media