Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. veebruar 2007

20. veebruar 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

16. veebruaril 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 90 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,5 miljardi euro võrra 145,3 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,5 miljardi euro võrra 84,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 0,7 miljardi euro võrra 605,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 0,6 miljardi euro võrra 38,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 7,1 miljardi euro võrra 415,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. veebruaril 2007 möödus 279,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 286,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 9,2 miljardi euro võrra 181,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 176 521 −90
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 144 404 246
2.1 Nõuded RVFle 10 005 −38
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 134 399 284
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 990 −946
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 615 2 185
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 615 2 185
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 416 500 6 995
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 286 499 6 999
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 130 001 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −4
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 12 569 54
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 84 880 1 497
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 311 0
9 Muud varad 223 300 −2 047
Varad kokku 1 135 090 7 894
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 605 338 −680
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 182 916 9 133
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 181 916 9 245
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 23 −11
2.3 Tähtajalised hoiused 974 −103
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 137 21
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 46 874 563
5.1 Valitsussektor 38 360 613
5.2 Muud kohustused 8 514 −50
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 17 587 412
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 160 0
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 294 −1 195
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 294 −1 195
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 611 0
10 Muud kohustused 72 116 −503
11 Ümberhindluskontod 121 990 0
12 Kapital ja reservid 67 067 143
Kohustused kokku 1 135 090 7 894

Kontaktandmed