Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. vasario 16 d.

2007 m. vasario 20 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. vasario 16 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 90 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 145,3 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 84,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 605,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 38,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 415,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. vasario 14 d., baigėsi 279,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 286,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis – beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,2 mlrd. eurų – iki 181,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 176 521 −90
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 404 246
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 005 −38
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 134 399 284
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 990 −946
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 615 2 185
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 615 2 185
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 416 500 6 995
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 286 499 6 999
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 130 001 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −4
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 12 569 54
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 84 880 1 497
8 Valdžios skola eurais 39 311 0
9 Kitas turtas 223 300 −2 047
Visas turtas 1 135 090 7 894
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 605 338 −680
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 182 916 9 133
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 181 916 9 245
2.2 Indėlių galimybė 23 −11
2.3 Terminuotieji indėliai 974 −103
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 137 21
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 46 874 563
5.1 Valdžiai 38 360 613
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 514 −50
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 17 587 412
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 0
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 294 −1 195
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 294 −1 195
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 611 0
10 Kiti įsipareigojimai 72 116 −503
11 Perkainojimo sąskaitos 121 990 0
12 Kapitalas ir rezervai 67 067 143
Visi įsipareigojimai 1 135 090 7 894

Kontaktai žiniasklaidai