Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. únoru 2007

20. února 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. února 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 90 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,5 mld. EUR na 145,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,5 mld. EUR na 84,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,7 mld. EUR na 605,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 0,6 mld. EUR na 38,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 7,1 mld. EUR na 415,5 mld. EUR. Ve středu 14. února 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 279,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 286,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) i vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstaly prakticky nevyužity, obdobně jako během předchozího týdne.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 9,2 mld. EUR na 181,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 521 −90
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 144 404 246
2.1 Pohledávky za MMF 10 005 −38
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 134 399 284
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 21 990 −946
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 615 2 185
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 615 2 185
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 416 500 6 995
5.1 Hlavní refinanční operace 286 499 6 999
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 130 001 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −4
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 569 54
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 84 880 1 497
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 311 0
9 Ostatní aktiva 223 300 −2 047
Aktiva celkem 1 135 090 7 894
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 605 338 −680
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 182 916 9 133
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 181 916 9 245
2.2 Vkladová facilita 23 −11
2.3 Termínované vklady 974 −103
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 137 21
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 46 874 563
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 38 360 613
5.2 Ostatní závazky 8 514 −50
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 17 587 412
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 160 0
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 15 294 −1 195
8.1 Vklady a ostatní závazky 15 294 −1 195
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 72 116 −503
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 67 067 143
Pasiva celkem 1 135 090 7 894

Kontakty pro média