Menu

Консолидиран финансов отчет на Eуросистемата към 16 февруари 2007 г.

20 февруари 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 90 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 16 февруари 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Eуросистемата.

Нетната позиция на Eуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) нараства с 0.5 млрд. EUR до 145.3 млрд. EUR в резултат от извършените трансакции с клиенти и от портфейлни трансакции.

Наличностите на Eуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в eуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1.5 млрд. EUR до 84.9 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 0.7 млрд. EUR до 605.3 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) нарастват с 0.6 млрд. EUR и възлизат на 38.4 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Eуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) нараства със 7.1 млрд. EUR до 415.5 млрд. EUR. На 14 февруари 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 279.5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 286.5 млрд. EUR.

Използваните пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) и депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) са с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от eурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Eуросистемата (т. 2.1. от пасивите) се отчита увеличение с 9.2 млрд. EUR до 181.9 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 521 −90
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 144 404 246
2.1 Вземания от МВФ 10 005 −38
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 134 399 284
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 21 990 −946
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 615 2 185
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 615 2 185
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 416 500 6 995
5.1 Основни операции по рефинансиране 286 499 6 999
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 130 001 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 0 −4
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 12 569 54
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 84 880 1 497
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 311 0
9 Други активи 223 300 −2 047
Общо активи 1 135 090 7 894
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 605 338 −680
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 182 916 9 133
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 181 916 9 245
2.2 Депозитно улеснение 23 −11
2.3 Срочни депозити 974 −103
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 2
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 137 21
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 46 874 563
5.1 Сектор „Държавно управление“ 38 360 613
5.2 Други задължения 8 514 −50
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 17 587 412
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 160 0
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 294 −1 195
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 294 −1 195
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 72 116 −503
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 67 067 143
Общо пасиви 1 135 090 7 894

Данни за контакт за медиите