Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. februáru 2007

20. februára 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. februára 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 90 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,5 mld. EUR na 145,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,5 mld. EUR na 84,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,7 mld. EUR na 605,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 0,6 mld. EUR na 38,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 7,1 mld. EUR na 415,5 mld. EUR. V stredu 14. februára 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 279,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 286,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 9,2 mld. EUR na 181,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 521 −90
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 144 404 246
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 005 −38
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 134 399 284
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 21 990 −946
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 615 2 185
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 615 2 185
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 416 500 6 995
5.1 Hlavné refinančné obchody 286 499 6 999
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 130 001 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 0 −4
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 569 54
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 84 880 1 497
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 311 0
9 Ostatné aktíva 223 300 −2 047
Úhrn aktív 1 135 090 7 894
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 605 338 −680
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 182 916 9 133
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 181 916 9 245
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 23 −11
2.3 Termínované vklady 974 −103
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 137 21
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 46 874 563
5.1 Verejná správa 38 360 613
5.2 Ostatné záväzky 8 514 −50
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 587 412
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 160 0
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 294 −1 195
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 294 −1 195
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 72 116 −503
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 67 067 143
Úhrn pasív 1 135 090 7 894

Kontakt pre médiá