Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 januari 2007

30 januari 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 26 januari 2007 motsvarade minskningen på 36 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 145,3 miljarder EUR som resultat av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 82,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,4 miljarder EUR till 602,7 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 6,5 miljarder EUR till 59,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 5,2 miljarder EUR till 435,8 miljarder EUR. Onsdagen den 24 januari 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 312.5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 317,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var också nästan noll (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,5 miljarder EUR till 176,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 176.720 −36
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 142.344 −55
2.1 Fordringar på IMF 10.589 26
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.755 −81
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 22.098 −710
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.760 −379
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.760 −379
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 437.508 5.004
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 317.502 5.002
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 120.000 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 6 2
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 12.534 408
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 82.066 194
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.359 0
9 Övriga tillgångar 221.759 2.496
Summa tillgångar 1.148.148 6.922
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 602.691 −3.377
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 177.871 1.330
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 176.124 1.511
2.2 Inlåningsfacilitet 20 3
2.3 Inlåning med fast löptid 1.727 −179
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 106 5
4 Emitterade skuldcertifikat 1 −36
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 68.710 6.214
5.1 Offentliga sektorn 59.871 6.458
5.2 Övriga skulder 8.839 −244
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 19.340 2.551
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 169 3
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.326 −25
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.326 −25
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.611 0
10 Övriga skulder 71.935 256
11 Värderegleringskonton 121.990 0
12 Eget kapital 66.398 1
Summa skulder 1.148.148 6.922

Kontakt för media