Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 26. januar 2007

30. januar 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 26. januar 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 36 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,7 mia. euro til 145,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,2 mia. euro til 82,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,4 mia. euro til 602,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 6,5 mia. euro til 59,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 5,2 mia. euro til 435,8 mia. euro. Onsdag den 24. januar 2007 udløb en primær markedsoperation på 312,5 mia. euro, og en ny på 317,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var også praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,5 mia. euro til 176,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 176.720 −36
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 142.344 −55
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.589 26
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 131.755 −81
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 22.098 −710
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.760 −379
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.760 −379
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 437.508 5.004
5.1 Primære markedsoperationer 317.502 5.002
5.2 Langfristede markedsoperationer 120.000 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 6 2
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 12.534 408
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 82.066 194
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.359 0
9 Andre aktiver 221.759 2.496
Aktiver i alt 1.148.148 6.922
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 602.691 −3.377
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 177.871 1.330
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 176.124 1.511
2.2 Indlånsfacilitet 20 3
2.3 Indskud med fast løbetid 1.727 −179
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 106 5
4 Udstedte gældsbeviser 1 −36
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 68.710 6.214
5.1 Offentlig forvaltning og service 59.871 6.458
5.2 Andre forpligtelser 8.839 −244
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 19.340 2.551
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 169 3
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.326 −25
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.326 −25
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.611 0
10 Andre forpligtelser 71.935 256
11 Revalueringskonti 121.990 0
12 Kapital og reserver 66.398 1
Passiver i alt 1.148.148 6.922

Medie- og pressehenvendelser