Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 januari 2007

30 januari 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 26 januari 2007 was de daling van EUR 36 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en een netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 145,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 82,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,4 miljard naar EUR 602,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 6,5 miljard naar EUR 59,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 5,2 miljard naar EUR 435,8 miljard. Op woensdag 24 januari 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 312,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 317,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2)
eveneens vrijwel nihil was (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,5 miljard naar EUR 176,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 176.720 −36
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 142.344 −55
2.1 Vorderingen op het IMF 10.589 26
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 131.755 −81
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 22.098 −710
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 13.760 −379
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 13.760 −379
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 437.508 5.004
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 317.502 5.002
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 120.000 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 6 2
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 12.534 408
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 82.066 194
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.359 0
9 Overige activa 221.759 2.496
Totaal activa 1.148.148 6.922
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 602.691 −3.377
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 177.871 1.330
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 176.124 1.511
2.2 Depositofaciliteit 20 3
2.3 Termijndeposito's 1.727 −179
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 106 5
4 Uitgegeven schuldbewijzen 1 −36
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 68.710 6.214
5.1 Overheid 59.871 6.458
5.2 Overige verplichtingen 8.839 −244
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.340 2.551
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 169 3
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.326 −25
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.326 −25
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.611 0
10 Overige passiva 71.935 256
11 Herwaarderingsrekeningen 121.990 0
12 Kapitaal en reserves 66.398 1
Totaal passiva 1.148.148 6.922

Contactpersonen voor de media