Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. januarja 2007

30. januar 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. januarja 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 36 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata, ki jo je izvedla ena centralna banka Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004), in neto nakupa zlatih kovancev s strani druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,7 milijarde EUR na 145,3 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 82,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,4 milijarde EUR na 602,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 6,5 milijarde EUR na 59,9 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 5,2 milijarde EUR na 435,8 milijarde EUR. V sredo, 24. januarja 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 312,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 317,5 milijarde EUR.

Zadolževanje prek odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bilo skoraj enako nič, kar je približno enako kot prejšnji teden, enako tudi uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2), ki je prejšnji teden znašala 0,2 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 1,5 milijarde EUR na 176,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 176.720 −36
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 142.344 −55
2.1 Terjatve do MDS 10.589 26
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 131.755 −81
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 22.098 −710
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 13.760 −379
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.760 −379
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 437.508 5.004
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 317.502 5.002
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 120.000 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 6 2
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 12.534 408
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 82.066 194
8 Dolg širše države v EUR 39.359 0
9 Druga sredstva 221.759 2.496
Skupaj sredstva 1.148.148 6.922
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 602.691 −3.377
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 177.871 1.330
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 176.124 1.511
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 20 3
2.3 Vezane vloge 1.727 −179
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 106 5
4 Izdani dolžniški certifikati 1 −36
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 68.710 6.214
5.1 Širša država 59.871 6.458
5.2 Druge obveznosti 8.839 −244
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 19.340 2.551
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 169 3
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.326 −25
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.326 −25
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.611 0
10 Druge obveznosti 71.935 256
11 Računi prevrednotenja 121.990 0
12 Kapital in rezerve 66.398 1
Skupaj obveznosti 1.148.148 6.922

Stiki za medije