Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 26 януари 2007 г.

30 януари 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 36 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 26 януари 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата и нетната покупка на златни монети от друга.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т. 2 и 3 от активите минус т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0.7 млрд. EUR до 145.3 млрд. EUR в резултат от извършените трансакции с клиенти и от портфейлни трансакции.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0.2 млрд. до 82.1 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 3.4 млрд. EUR до 602.7 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1. от пасивите) нарастват с 6.5 млрд. EUR и възлизат на 59.9 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитните институции (т. 5 от активите минус т. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. и 4 от пасивите) се увеличава с 5.2 млрд. EUR до 435.8 млрд. EUR. На 24 януари 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 312.5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 317.5 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно средство (т. 5.5. от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица) и използваното депозитно улеснение (т. 2.2. от пасивите) е също с почти нулева стойност (в сравнение с 0.2 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еурозоната

В резултат на всички трансакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1. от пасивите) се отчита нарастване с 1.5 млрд. EUR до 176.1 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 176 720 −36
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 142 344 −55
2.1 Вземания от МВФ 10 589 26
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 131 755 −81
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 22 098 −710
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 13 760 −379
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 760 −379
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 437 508 5 004
5.1 Основни операции по рефинансиране 317 502 5 002
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 120 000 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 6 2
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 12 534 408
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 82 066 194
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 359 0
9 Други активи 221 759 2 496
Общо активи 1 148 148 6 922
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 602 691 −3 377
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 177 871 1 330
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 176 124 1 511
2.2 Депозитно улеснение 20 3
2.3 Срочни депозити 1 727 −179
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −5
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 106 5
4 Издадени дългови сертификати 1 −36
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 68 710 6 214
5.1 Сектор „Държавно управление“ 59 871 6 458
5.2 Други задължения 8 839 −244
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 19 340 2 551
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 169 3
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 326 −25
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 326 −25
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 611 0
10 Други задължения 71 935 256
11 Сметки за преоценка 121 990 0
12 Капитал и резерви 66 398 1
Общо пасиви 1 148 148 6 922

Данни за контакт за медиите