Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 stycznia 2007 r.

30 stycznia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 26 stycznia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 36 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,7 mld euro do poziomu 145,3 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 82,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,4 mld euro do poziomu 602,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 6,5 mld euro do poziomu 59,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 5,2 mld euro do poziomu 435,8 mld euro. W środę, 24 stycznia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 312,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 317,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zeru (podobnie jak w poprzednim tygodniu); również wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 1,5 mld euro do poziomu 176,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 176.720 −36
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 142.344 −55
2.1 Należności od MFW 10.589 26
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.755 −81
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 22.098 −710
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 13.760 −379
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 13.760 −379
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 437.508 5.004
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 317.502 5.002
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 120.000 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 6 2
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 12.534 408
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 82.066 194
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.359 0
9 Pozostałe aktywa 221.759 2.496
Aktywa razem 1.148.148 6.922
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 602.691 −3.377
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 177.871 1.330
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 176.124 1.511
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 20 3
2.3 Depozyty terminowe 1.727 −179
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 106 5
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 −36
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 68.710 6.214
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 59.871 6.458
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.839 −244
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 19.340 2.551
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 169 3
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 13.326 −25
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 13.326 −25
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.611 0
10 Pozostałe zobowiązania 71.935 256
11 Różnice z aktualizacji wyceny 121.990 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 66.398 1
Pasywa razem 1.148.148 6.922

Kontakt z mediami