Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 26. janvārī

2007. gada 30. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 26. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 36 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 145.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 82.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.4 mljrd. euro (līdz 602.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 6.5 mljrd. euro (līdz 59.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 5.2 mljrd. euro (līdz 435.8 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 24. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 312.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 317.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), arī noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 176.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 176,720 −36
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 142,344 −55
2.1 SVF debitoru parādi 10,589 26
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,755 −81
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 22,098 −710
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,760 −379
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 13,760 −379
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 437,508 5,004
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 317,502 5,002
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 120,000 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 6 2
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 12,534 408
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 82,066 194
8 Valdības parāds euro 39,359 0
9 Pārējie aktīvi 221,759 2,496
Kopā aktīvi 1,148,148 6,922
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 602,691 −3,377
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 177,871 1,330
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 176,124 1,511
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 20 3
2.3 Termiņnoguldījumi 1,727 −179
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 106 5
4 Emitētie parāda vērtspapīri 1 −36
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 68,710 6,214
5.1 Saistības pret valdību 59,871 6,458
5.2 Pārējās saistības 8,839 −244
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,340 2,551
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 169 3
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,326 −25
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,326 −25
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,611 0
10 Pārējās saistības 71,935 256
11 Pārvērtēšanas konti 121,990 0
12 Kapitāls un rezerves 66,398 1
Kopā pasīvi 1,148,148 6,922

Kontaktinformācija presei