Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. lednu 2007

30. ledna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. ledna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 36 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004), a čistému nákupu zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,7 mld. EUR na 145,3 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 82,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 3,4 mld. EUR na 602,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 6,5 mld. EUR na 59,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 5,2 mld. EUR na 435,8 mld. EUR. Ve středu 24. ledna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 312,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 317,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne) a ani vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) prakticky nebyla využívána (na rozdíl od předchozího týdne, kdy bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,2 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,5 mld. EUR na 176,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 176 720 −36
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 142 344 −55
2.1 Pohledávky za MMF 10 589 26
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 131 755 −81
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 22 098 −710
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 760 −379
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 760 −379
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 437 508 5 004
5.1 Hlavní refinanční operace 317 502 5 002
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 120 000 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 6 2
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 12 534 408
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 82 066 194
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 359 0
9 Ostatní aktiva 221 759 2 496
Aktiva celkem 1 148 148 6 922
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 602 691 −3 377
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 177 871 1 330
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 176 124 1 511
2.2 Vkladová facilita 20 3
2.3 Termínované vklady 1 727 −179
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 106 5
4 Emitované dluhopisy 1 −36
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 68 710 6 214
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 59 871 6 458
5.2 Ostatní závazky 8 839 −244
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 19 340 2 551
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 169 3
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 326 −25
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 326 −25
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 611 0
10 Ostatní pasiva 71 935 256
11 Účty přecenění 121 990 0
12 Kapitál a rezervní fondy 66 398 1
Pasiva celkem 1 148 148 6 922

Kontakty pro média