Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. januáru 2007

30. januára 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. januára 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 36 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,7 mld. EUR na 145,3 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 82,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 3,4 mld. EUR na 602,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) stúpol o 6,5 mld. EUR na 59,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 5,2 mld. EUR na 435,8 mld. EUR. V stredu 24. januára 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 312,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 317,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), rovnako ako objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív), ktorý v predchádzajúcom týždni dosiahol 0,2 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 1,5 mld. EUR na 176,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 176 720 −36
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 142 344 −55
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 589 26
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 131 755 −81
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 22 098 −710
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 13 760 −379
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 13 760 −379
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 437 508 5 004
5.1 Hlavné refinančné obchody 317 502 5 002
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 120 000 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 6 2
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 12 534 408
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 82 066 194
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 359 0
9 Ostatné aktíva 221 759 2 496
Úhrn aktív 1 148 148 6 922
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 602 691 −3 377
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 177 871 1 330
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 176 124 1 511
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 20 3
2.3 Termínované vklady 1 727 −179
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 106 5
4 Emitované dlhové certifikáty 1 −36
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 68 710 6 214
5.1 Verejná správa 59 871 6 458
5.2 Ostatné záväzky 8 839 −244
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 340 2 551
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 169 3
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 326 −25
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 326 −25
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 611 0
10 Ostatné pasíva 71 935 256
11 Účty precenenia 121 990 0
12 Kapitál a rezervy 66 398 1
Úhrn pasív 1 148 148 6 922

Kontakt pre médiá