Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Корекция на алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ и платената от Latvijas Banka вноска

1 януари 2014 г.
  • Петгодишна корекция на алгоритъма за записване на капитала въз основа на БВП и броя на населението
  • Latvijas Banka се присъединява към Евросистемата и изплаща в пълен размер своята вноска в капитала

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) обявява корекция на капиталовия алгоритъм и на вноските, изплащани от националните централни банки (НЦБ).

В съответствие с член 29 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка дяловете на НЦБ в капиталовия алгоритъм на ЕЦБ се претеглят според дяловете на съответните държави членки в общото население и в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз (ЕС) в равни съотношения съгласно данните, предоставени на ЕЦБ от Европейската комисия. Теглата се коригират на всеки пет години и при всяко присъединяване на нова държава към ЕС. Съответно днес капиталовият алгоритъм на ЕЦБ се коригира заради актуализацията на всеки пет години, въз основа на предоставените от Европейската комисия данни. В подобни случаи НЦБ прехвърлят помежду си дялове от капитала в степента, която е необходима, за да се осигури съответствие между разпределението на дяловете и коригирания алгоритъм. Новото разпределение на дяловете на НЦБ в капиталовия алгоритъм на ЕЦБ е представено в приложената към прессъобщението таблица. Общият размер на записания капитал на ЕЦБ остава непроменен – 10 825 007 069,61 евро.

Освен това днес Латвия въведе еврото, а Latvijas Banka се присъедини към Евросистемата. В съответствие с член 49 от Устава, който постановява изискването НЦБ от Евросистемата да внасят изцяло своя записан капитал, Latvijas Banka изплати остатъка от своята вноска в капитала на ЕЦБ. Десетте НЦБ извън еврозоната са задължени да внасят минимален процент от записания си капитал – понастоящем 3,75 % – като вноски за оперативните разходи на ЕЦБ.

Съответните решения на ЕЦБ са достъпни на уебсайта на ЕЦБ и своевременно ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

Разпределение на капитала на ЕЦБ

Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ (%) до 31 декември 2013 г. Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ (%) от 1 януари 2014 г. Записан дял от капитала (EUR) от 1 януари 2014 г. Внесен капитал (EUR) от 1 януари 2014 г.
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268 222 025,17 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1 948 208 997,34 1 948 208 997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20 870 613,63 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125 645 857,06 125 645 857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220 094 043,74 220 094 043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957 028 050,02 957 028 050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1 534 899 402,41 1 534 899 402,41
Banca d'Italia 12,4570 12,3108 1 332 644 970,33 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16 378 235,70 16 378 235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30 537 344,94 30 537 344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21 974 764,35 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7 014 604,58 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433 379 158,03 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212 505 713,78 212 505 713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188 723 173,25 188 723 173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37 400 399,43 37 400 399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83 623 179,61 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2456 1,2564 136 005 388,82 136 005 388,82
Общо за НЦБ от еврозоната 69,5581 69,9783 7 575 155 922,19 7 575 155 922,19
Българска народна банка 0,8644 0,8590 92 986 810,73 3 487 005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174 011 988,64 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161 000 330,15 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65 199 017,58 2 444 963,16
Latvijas Banka 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44 728 929,21 1 677 334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149 363 447,55 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554 565 112,18 20 796 191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281 709 983,98 10 564 124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246 041 585,69 9 226 559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1 480 243 941,72 55 509 147,81
Общо за НЦБ извън еврозоната 30,4419 30,0217 3 249 851 147,43 121 869 418,02
Всичко* 100,0000 100,0000 10 825 007 069,62 7 697 025 340,21

*В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Медиите могат да се обръщат за информация към Нилс Бюнеман на телефон +49 69 1344 6594.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите