Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas korekcijas un Latvijas Bankas veiktie maksājumi

2014.1.01.
  • Kapitāla parakstīšanas atslēgas korekcijas, ko veic reizi piecos gados, pamatojoties uz IKP un iedzīvotāju skaitu
  • Latvijas Banka pievienojas Eurosistēmai un pilnībā apmaksā tās parakstīto kapitālu

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien paziņo par korekcijām tās kapitāla atslēgā un nacionālo centrālo banku (NCB) veiktajos maksājumos.

Saskaņā ar Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās Bankas Statūtiem 29. pantu NCB daļas ECB kapitāla atslēgā tiek svērtas vienādā proporcijā atbilstoši katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaram Eiropas Savienībā, ko Eiropas Komisija paziņo ECB. Svērumā tiek izdarītas korekcijas reizi piecos gados vai ik reizi, kad ES pievienojas kāda valsts. Tādējādi ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā šodien veiktas korekcijas atbilstoši piecu gadu korekciju grafikam, pamatojoties uz Eiropas Komisijas sniegto informāciju. Šādos gadījumos NCB viena otrai nodod kapitāla daļas tādā apjomā, lai nodrošinātu, ka kapitāla daļu sadalījums atbilst koriģētajai kapitāla parakstīšanas atslēgai. Jaunais NCB kapitāla daļu sadalījums ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā atspoguļots šim preses paziņojumam pievienotajā tabulā. Kopējais ECB parakstītā kapitāla apjoms nemainās (10 825 007 069.61 euro). Šodien arī Latvija ieviesusi euro un Latvijas Banka pievienojusies Eurosistēmai. Saskaņā ar Statūtu 49. pantu, kas nosaka, ka Eurosistēmas centrālajām bankām pilnībā jāapmaksā to parakstītais kapitāls, Latvijas Banka apmaksājusi atlikušo summu no savas daļas ECB kapitālā. 10 ārpus euro zonas esošo valstu NCB jāapmaksā minimālā procentuālā daļa no to parakstītā kapitāla (pašlaik – 3.75%), piedaloties ECB darbības izmaksu segšanā.

Atbilstošie ECB lēmumi pieejami ECB interneta vietnē un vēlāk tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

ECB kapitāla sadalījums

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%) līdz 2013. gada 31. decembrim ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%) no 2014. gada 1. janvāra Parakstītā kapitāla daļa (EUR) no 2014. gada 1. janvāra Apmaksātais kapitāls (EUR) no 2014. gada 1. janvāra
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2.4176 2.4778 268 222 025.17 268 222 025.17
Deutsche Bundesbank 18.7603 17.9973 1 948 208 997.34 1 948 208 997.34
Eesti Pank 0.1780 0.1928 20 870 613.63 20 870 613.63
Central Bank of Ireland 1.1111 1.1607 125 645 857.06 125 645 857.06
Bank of Greece 1.9483 2.0332 220 094 043.74 220 094 043.74
Banco de España 8.2533 8.8409 957 028 050.02 957 028 050.02
Banque de France 14.1342 14.1792 1 534 899 402.41 1 534 899 402.41
Banca d'Italia 12.4570 12.3108 1 332 644 970.33 1 332 644 970.33
Central Bank of Cyprus 0.1333 0.1513 16 378 235.70 16 378 235.70
Latvijas Banka 0.2821 30 537 344.94 30 537 344.94
Banque centrale du Luxembourg 0.1739 0.2030 21 974 764.35 21 974 764.35
Central Bank of Malta 0.0635 0.0648 7 014 604.58 7 014 604.58
De Nederlandsche Bank 3.9663 4.0035 433 379 158.03 433 379 158.03
Oesterreichische Nationalbank 1.9370 1.9631 212 505 713.78 212 505 713.78
Banco de Portugal 1.7636 1.7434 188 723 173.25 188 723 173.25
Banka Slovenije 0.3270 0.3455 37 400 399.43 37 400 399.43
Národná banka Slovenska 0.6881 0.7725 83 623 179.61 83 623 179.61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1.2456 1.2564 136 005 388.82 136 005 388.82
Euro zonas valstu grupas NCB starpsumma 69.5581 69.9783 7 575 155 922.19 7 575 155 922.19
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 0.8644 0.8590 92 986 810.73 3 487 005.40
Česká národní banka 1.4539 1.6075 174 011 988.64 6 525 449.57
Danmarks Nationalbank 1.4754 1.4873 161 000 330.15 6 037 512.38
Hrvatska narodna banka 0.5945 0.6023 65 199 017.58 2 444 963.16
Latvijas Banka 0.2742
Lietuvos banka 0.4093 0.4132 44 728 929.21 1 677 334.85
Magyar Nemzeti Bank 1.3740 1.3798 149 363 447.55 5 601 129.28
Narodowy Bank Polski 4.8581 5.1230 554 565 112.18 20 796 191.71
Banca Naţională a României 2.4449 2.6024 281 709 983.98 10 564 124.40
Sveriges riksbank 2.2612 2.2729 246 041 585.69 9 226 559.46
Bank of England 14.4320 13.6743 1 480 243 941.72 55 509 147.81
Ārpus euro zonas esošo valstu grupas NCB starpsumma 30.4419 30.0217 3 249 851 147.43 121 869 418.02
Kopā* 100.0000 100.0000 10 825 007 069.62 7 697 025 340.21

*Skaitļu noapaļošanas rezultātā summa var atšķirties no kopsummas.

Lai saņemtu papildinformāciju, preses pārstāvjus lūdzam vērsties pie Nilsa Bīnemaņa ( Niels Bünemann, tālr. +49 69 1344 6594).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem