Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ändring av Europeiska centralbankens kapitalnyckel och Latvijas Bankas bidrag

1 januari 2014
  • Den femårsvisa justeringen av kapitalnyckeln baserat på BNP och befolkningens storlek
  • Latvijas Banka blir medlem i Eurosystemet och betalar in hela sitt tecknade kapital

Europeiska centralbanken (ECB) meddelar idag justeringar i fördelningsnyckeln för teckning av kapital och de nationella centralbankernas bidrag.

I enlighet med artikel 29 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken viktas de nationella centralbankernas andelar i ECB:s fördelningsnyckel enligt de respektive medlemsstaternas andel av Europeiska Unionens (EU) totala befolkning och bruttonationalprodukt, med lika vikt, i enlighet med vad Europeiska kommissionen meddelat ECB. Vikterna justeras vart femte år eller när ett land blir medlem i EU. Därför justeras ECB:s fördelningsnyckel för teckning av kapital idag på grund av den femårsvisa justeringen, baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen. Vid dessa tillfällen överför de nationella centralbankerna kapitalandelar mellan varandra i den utsträckning som behövs för att säkerställa att fördelningen av andelarna motsvarar den justerade fördelningsnyckeln. Den nya fördelningen av de nationella centralbankernas andelar av ECB:s fördelningsnyckel för teckning av kapital visas i tabellen i detta pressmeddelande. ECB:s totala tecknade kapital är oförändrat 10 825 007 069,61 EUR.

Idag har också Lettland infört euron och Latvijas Banka har blivit medlem i Eurosystemet. I enlighet med artikel 49 i stadgan, där de nationella centralbankerna i Eurosystemet ska betala in sitt tecknade kapital till fullo, har Latvijas Banka betalat in resterande bidrag till ECB:s kapital. De 10 nationella centralbanker som inte ingår i euroområdet ska betala in en minimiprocentsats, för närvarande 3,75 %, som bidrag till ECB:s driftkostnader.

De aktuella ECB-besluten finns på ECB:s webbplats och kommer senare att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Fördelning av ECB:s kapital

Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital (%) t.o.m. den 31 december 2013 Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital (%) från den 1 januari 2014 Tecknad andel av kapital (EUR) från den 1 januari 2014 Inbetalt kapital (EUR) från den 1 januari 2014
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268 222 025,17 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1 948 208 997,34 1 948 208 997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20 870 613,63 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Irland) 1,1111 1,1607 125 645 857,06 125 645 857,06
Bank of Greece 1,9483 2,0332 220 094 043,74 220 094 043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957 028 050,02 957 028 050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1 534 899 402,41 1 534 899 402,41
Banca d'Italia 12,4570 12,3108 1 332 644 970,33 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus 0,1333 0,1513 16 378 235,70 16 378 235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30 537 344,94 30 537 344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21 974 764,35 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7 014 604,58 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433 379 158,03 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212 505 713,78 212 505 713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188 723 173,25 188 723 173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37 400 399,43 37 400 399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83 623 179,61 83 623 179,61
Finlands Bank 1,2456 1,2564 136 005 388,82 136 005 388,82
Delsumma för gruppen av nationella centralbanker inom euroområdet 69,5581 69,9783 7 575 155 922,19 7 575 155 922,19
Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) 0,8644 0,8590 92 986 810,73 3 487 005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174 011 988,64 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161 000 330,15 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65 199 017,58 2 444 963,16
Latvijas Bankas 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44 728 929,21 1 677 334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149 363 447,55 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554 565 112,18 20 796 191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281 709 983,98 10 564 124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246 041 585,69 9 226 559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1 480 243 941,72 55 509 147,81
Delsumma för gruppen av nationella centralbanker utanför euroområdet 30,4419 30,0217 3 249 851 147,43 121 869 418,02
Totalt* 100,0000 100,0000 10 825 007 069,62 7 697 025 340,21

*På grund av avrundning kan summan av delsiffrorna avvika från totalsumman.

Kontakt för media: Niels Bünemann on +49 69 1344 6594.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media