Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και καταβληθείσα εισφορά από την Latvijas Banka

1 Ιανουαρίου 2014
  • Πενταετής αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ βάσει του ΑΕΠ και του πληθυσμού
  • Η Latvijas Banka γίνεται μέλος του Ευρωσυστήματος και καταβάλλει εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο της κεφάλαιο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοινώνει σήμερα την αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιό της και των εισφορών που καταβάλλουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ).

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίση αναλογία, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των αντίστοιχων κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως κοινοποιούνται στην ΕΚΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σταθμίσεις αυτές αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία ή κάθε φορά που μια χώρα γίνεται μέλος της ΕΕ. Έτσι, η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ αναπροσαρμόστηκε σήμερα λόγω συμπλήρωσης της πενταετίας, βάσει των στοιχείων που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις περιπτώσεις αυτές οι ΕθνΚΤ μεταβιβάζουν μεταξύ τους τόσα μερίδια κεφαλαίου όσα είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί ότι η κατανομή των εν λόγω μεριδίων αντιστοιχεί στην αναπροσαρμοσμένη κλείδα. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει τη νέα κατανομή των μεριδίων συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 10.825.007.069,61 ευρώ.

Επιπλέον, η Λεττονία υιοθέτησε σήμερα το ευρώ και η Latvijas Banka έγινε μέλος του Ευρωσυστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού, οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο τους κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, η Latvijas Banka κατέβαλε το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Οι δέκα ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ υποχρεούνται να καταβάλουν ως συνεισφορά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΕΚΤ ένα ελάχιστο ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους που σήμερα ανέρχεται σε 3,75%.

Οι σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατανομή του κεφαλαίου της ΕΚΤ

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) από 1ης Ιανουαρίου 2014 Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο (ευρώ) από 1ης Ιανουαρίου 2014 Καταβεβλημένο κεφάλαιο (ευρώ) από 1ης Ιανουαρίου 2014
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique 2,4176 2,4778 268.222.025,17 268.222.025,17
Deutsche Bundesbank 18,7603 17,9973 1.948.208.997,34 1.948.208.997,34
Eesti Pank 0,1780 0,1928 20.870.613,63 20.870.613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 1,1111 1,1607 125.645.857,06 125.645.857,06
Τράπεζα της Ελλάδος 1,9483 2,0332 220.094.043,74 220.094.043,74
Banco de España 8,2533 8,8409 957.028.050,02 957.028.050,02
Banque de France 14,1342 14,1792 1.534.899.402,41 1.534.899.402,41
Banca d'Italia 12,4570 12,3108 1.332.644.970,33 1.332.644.970,33
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 0,1333 0,1513 16.378.235,70 16.378.235,70
Latvijas Banka - 0,2821 30.537.344,94 30.537.344,94
Banque centrale du Luxembourg 0,1739 0,2030 21.974.764,35 21.974.764,35
Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta 0,0635 0,0648 7.014.604,58 7.014.604,58
De Nederlandsche Bank 3,9663 4,0035 433.379.158,03 433.379.158,03
Oesterreichische Nationalbank 1,9370 1,9631 212.505.713,78 212.505.713,78
Banco de Portugal 1,7636 1,7434 188.723.173,25 188.723.173,25
Banka Slovenije 0,3270 0,3455 37.400.399,43 37.400.399,43
Národná banka Slovenska 0,6881 0,7725 83.623.179,61 83.623.179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2456 1,2564 136.005.388,82 136.005.388,82
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 69,5581 69,9783 7.575.155.922,19 7.575.155.922,19
Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) 0,8644 0,8590 92.986.810,73 3.487.005,40
Česká národní banka 1,4539 1,6075 174.011.988,64 6.525.449,57
Danmarks Nationalbank 1,4754 1,4873 161.000.330,15 6.037.512,38
Hrvatska narodna banka 0,5945 0,6023 65.199.017,58 2.444.963,16
Latvijas Banka 0,2742 - - -
Lietuvos bankas 0,4093 0,4132 44.728.929,21 1.677.334,85
Magyar Nemzeti Bank 1,3740 1,3798 149.363.447,55 5.601.129,28
Narodowy Bank Polski 4,8581 5,1230 554.565.112,18 20.796.191,71
Banca Naţională a României 2,4449 2,6024 281.709.983,98 10.564.124,40
Sveriges riksbank 2,2612 2,2729 246.041.585,69 9.226.559,46
Bank of England 14,4320 13,6743 1.480.243.941,72 55.509.147,81
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ 30,4419 30,0217 3.249.851.147,43 121.869.418,02
Σύνολο* 100,0000 100,0000 10.825.007.069,62 7.697.025.340,21

*Το σύνολο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιμέρους στοιχείων λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Niels Bünemann, τηλ. +49 69 1344 6594.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου