Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ny version av "Genomförande av penningpolitiken i euroområdet – Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden"

15 september 2006

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag en reviderad version av ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet – Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (kallad Allmän dokumentation). Den nya versionen är en bilaga till riktlinje ECB/2006/12, som ändrar riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden. Den nya riktlinjen har antagits av ECB-rådet och gäller från den 1 januari 2007.

Ändringarna berör huvudsakligen införande av icke marknadsnoterade tillgångar i Eurosystemets ramverk för säkerheter och är det sista steget i ett gradvist införande av ett gemensamt ramverk för godtagbara säkerheter för alla Eurosystemets kreditoperationer (den s.k. gemensamma listan). Det gemensamma ramverket ersätter det tidigare systemet med två grupper av säkerheter vilket varit i kraft sedan starten av Ekonomiska och monetära unionen (EMU), se pressmeddelandet från den 5 augusti 2004, ”Översyn av Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter – andra steget mot en gemensam lista” och pressmeddelandet från den 22 juli 2005 ”Eurosystemets ramverk för säkerheter – den gemensamma listan utökas med icke marknadsnoterade värdepapper”.

Det gemensamma ramverket omfattar två olika tillgångskategorier: marknadsnoterade och icke marknadsnoterade tillgångar. Eurosystemet har definierat specifika godtagbarhetskriterier och ett ramverk för bedömning av de icke marknadsnoterade tillgångar som är enhetliga i hela euroområdet i syfte att säkerställa att dessa tillgångar uppfyller samma standarder för säkerheter som marknadsnoterade tillgångar. Dessutom har särskilda operativa förfaranden utvecklats för säker överföring och mobilisering av icke marknadsnoterade tillgångar. För en viss typ av icke marknadsnoterade tillgångar, kreditfordringar (s.k. banklån), förutses en övergångperiod fram till den 31 december 2011, då ett begränsat antal godtagbarhetskriterier och operationella kriterier fortfarande kommer att vara olika i euroområdet. Under denna övergångsperiod kan de nationella centralbankerna välja ett lägsta tröskelvärde för storleken på kreditfordringar som får användas som säkerhet och kan besluta om huruvida en avgift ska tas ut för hanteringen.

Systemet med två grupper av säkerheter antogs av Eurosystemet för att säkerställa en smidig övergång till euron. Tillgångar delades upp i två grupper för att ge utrymme för skillnader i den finansiella strukturen i de olika medlemsstaterna i början av EMU. Grupp ett-tillångar bestod av marknadsnoterade tillgångar som uppfyllde godtagbarhetskriterier på euroområdesnivå medan grupp två-tillgångar bestod av tillgångar som bedömdes vara särskilt viktiga på nationell nivå och för vilka specifika godtagbarhetskriterier fastställdes av de nationella centralbankerna. De grupp två-tillgångar som inte uppfyller godtagbarhetskriterierna för den gemensamma listan kommer att fasas ut före den 31 maj 2007.

Eurosystemet kommer att fortsätta övervaka hur väl ramverket för säkerheter uppfyller behoven och kommer särskilt att bevaka hur det nya ramverket för icke marknadsnoterade tillgångar fungerar.

Den allmänna dokumentationen finns på engelska i elektronisk form på ECB:s webbplats fr.o.m. idag, kl. 15.00 centraleuropeisk tid och kommer att finnas på andra officiella gemenskapsspråk vid ett senare tillfälle. Gratis papperskopior kan erhållas på skriftligt begäran från ECB:s press- och informationsavdelning eller från de nationella centralbankerna i EU efter den 24 oktober 2006.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media