Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Novelizace dokumentu „Provádění měnové politiky v eurozóně: Obecná dokumentace k nástrojům a postupům měnové politiky Eurosystému“

15. září 2006

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila upravené znění dokumentu „Provádění měnové politiky v eurozóně: Obecná dokumentace k nástrojům a postupům měnové politiky Eurosystému“ (dále jen „obecná dokumentace“). Nové znění je přílohou k obecným zásadám ECB/2006/12, které upravují obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému. Nově přijaté obecné zásady, které úpravy zavádějí, již schválila Rada guvernérů ECB a jsou účinné od 1. ledna 2007.

Změny obecné dokumentace se týkají zejména začlenění neobchodovatelných aktiv do systému zajištění používaného v Eurosystému a představují závěrečný krok v zavádění jednotného rámce pro aktiva přijatelná jako zajištění, který se bude používat pro všechny úvěrové operace Eurosystému (tento rámec se také označuje jako Jednotný seznam). Tento jednotný rámec nahrazuje systém dvou skupin (tzv. řádů) aktiv, který se používal od zahájení Hospodářské a měnové unie (HMU) – viz dřívější tiskové zprávy z 5. srpna 2004 (Změny systému zajištění používaného v Eurosystému: druhý krok k zavedení Jednotného seznamu) a 22. července 2005 (Systém zajištění používaný v Eurosystému: zařazení neobchodovatelných aktiv do Jednotného seznamu).

Jednotný rámec pro aktiva přijatelná jako zajištění obsahuje dvě odlišné skupiny aktiv – obchodovatelná a neobchodovatelná aktiva. Eurosystém jednotně pro celou eurozónu stanovil konkrétní kritéria pro přijatelnost aktiv a vyvinul zvláštní rámec pro hodnocení úvěrové způsobilosti pro neobchodovatelná aktiva, aby se zajistilo, že tato aktiva splňují pro použití jako zajištění obdobná kritéria jako obchodovatelná aktiva. Dále byly vytvořeny konkrétní provozní postupy pro bezpečný převod a mobilizaci neobchodovatelných aktiv. Pro jeden specifický typ neobchodovatelných aktiv – pohledávky z úvěrů (často také označované jako bankovní úvěry) – se předpokládá přechodné období do 31. prosince 2011, během něhož budou ještě v rámci eurozóny v omezeném množství případů uplatňována odlišná provozní kritéria a kritéria způsobilosti těchto aktiv. Zejména mohou během tohoto období národní centrální banky určovat minimální velikost pohledávek z úvěrů, které bude možné použít jako zajištění, a budou moci stanovit, zda má být při jejich použití účtován poplatek za zpracování, či nikoliv.

Původní rámec pro zajištění používající rozdělení aktiv do dvou řádů Eurosystém zavedl, aby zajistil bezproblémový přechod na euro. Aktiva byla rozdělena do dvou řádů, aby se na počátku HMU zohlednily rozdíly ve finančních strukturách v jednotlivých členských státech. Mezi aktiva řádu jedna spadala obchodovatelná aktiva, která splňovala tzv. kritéria způsobilosti uplatňovaná v celé eurozóně. Do aktiv řádu dva pak byla zařazena aktiva, která byla považována za obzvlášť významná na národní úrovni. Konkrétní kritéria pro zahrnutí aktiv mezi aktiva řádu dva pak stanovovaly národní centrální banky. Aktiva řádu dva, která nesplňují kritéria způsobilosti podle nového jednotného rámce, se k 31. květnu 2007 přestanou používat.

Eurosystém bude nadále sledovat vhodnost svého systému pro zajištění úvěrových operací, a zejména se zaměří na fungování nového rámce v souvislosti s používáním neobchodovatelných aktiv.

Anglickou verzi obecné dokumentace lze od dnešních 15.00 času ECB (SEČ) získat v elektronické podobě na internetových stránkách ECB. V ostatních úředních jazycích ES bude tento text zveřejněn později. Tištěné verze dokumentu budou zdarma k dispozici od 24. října 2006 a můžete si je písemně objednat u Tiskového a informačního odboru ECB nebo u kterékoliv národní centrální banky zemí EU.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média